Phí hồ tiêu xuất khẩu, công văn Số:1429/TCHQ-KTTT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số:1429/TCHQ-KTTT
V/v: Hướng dẫn thực hiện thu phí hồ tiêu xuất khẩu

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 08/HHHT-2005/CV ngày 28/3/2005 của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam về việc đề nghị thu phí hồ tiêu xuất khẩu; Căn cứ Quyết định số 972/QĐ-BTC ngày 25/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý nguồn tài chính tham gia vào Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế; Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện như sau:

1. Chế độ thu, nộp:

- Chi cục Hải quan thuộc tỉnh, thành phố, căn cứ vào lượng hồ tiêu ghi trên tờ khai xuất khẩu đã đăng ký với cơ quan Hải quan, thực hiện việc thu phí hồ tiêu ngay khi tiến hành làm thủ tục hải quan cho lô hồ tiêu xuất khẩu; mức thu là 1,5 USD/tấn.

- Thời điểm thu từ ngày 01/4/2005.

- Chứng từ thu là biên lai thu lệ phí hải quan do Bộ Tài chính phát hành (dùng biên lai thu lệ phí hải quan, như thu lệ phí Cà phê - Ca cao của Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam).

- Số tiền thu phí hồ tiêu xuất khẩu được nộp vào tài khoản: Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, số tài khoản: 946.03.00.00005, tại kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh.

2. Chế độ báo cáo:

Hàng tháng Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan các tỉnh, thành phố lập báo cáo số thu nộp lệ phí hồ tiêu xuất khẩu gửi về Tổng cục Hải quan (Vụ KTTT-XNK) theo mẫu đính kèm.

Đề nghị Cục trưởng cục Hải quan các tỉnh, thành phố tổ chức và triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc thì kịp thời báo cáo về Tổng cục Hải quan để nghiên cứu hướng dẫn, bổ sung./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐTC;
- Lưu: VP (2), KTTT (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 
Cục Hải quan…
Chi cục Hải quan…

 

 

BÁO CÁO

SỐ THU PHÍ HỒ TIÊU XUẤT KHẨU THÁNG… NĂM 2005

 

STT

Số thu trong tháng

Lũy kế

Ghi chú

 

 

 

 

 


Người lập biểu
(Ghi rõ họ, tên và ký)

……… Ngày… tháng… năm 2005
Chi cục trưởng
(Ký tên và đóng dấu)

 

 

0907036096