Hướng dẫn xử lý hàng hóa tạm xuất để sửa chữa nhưng không tái nhập

Liên quan đến vướng mắc của doanh nghiệp về thủ tục, chính sách thuế đối với trường hợp hàng hóa tạm xuất để sửa chữa nhưng không tái nhập, nhà cung ứng nước ngoài cấp trả cho công ty sản phẩm mới, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn cụ thể như sau:


Theo đó, đối với hàng hóa đã tạm xuất nhưng không tái nhập, doanh nghiệp thực hiện thủ tục xuất khẩu hàng hóa (mã loại hình B12- Xuất sau khi đã tạm xuất) tại chi cục hải quan nơi mở tờ khai tạm xuất theo quy định tại mục 5 chương III Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ.

Trường hợp tờ khai được phân vào luồng đỏ thì chi cục trưởng chi cục hải quan quyết định việc không kiểm tra thực tế hàng hóa.

Đối với hàng hóa mới nhập về để thay thế, thực hiện thủ tục nhập khẩu (không phải tái nhập) hàng hóa thông thường quy định tại mục 5 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ và Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Chính sách thuế thực hiện theo quy định đối với từng loại hình xuất khẩu, nhập khẩu tương ứng tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Nguồn: Báo hải quan online. 

 

0907036096