Sơ bộ tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa cuối tháng 10/2019

Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 10/2019 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 10 tháng/2019 đạt 428,63 tỷ USD, tăng 8%, tương ứng tăng 31,7 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 271,13 tỷ USD, tăng 4,3% (tương ứng tăng 11,22 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 157,5 tỷ USD, tăng 14,9% (tương ứng tăng 20,48 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018.   

Trong kỳ 2 tháng 10 năm 2019, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 1,53 tỷ USD đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa của của Việt Nam trong 10 tháng/2019 lên 9,01 tỷ USD.

Về xuất khẩu:

Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 10 năm 2019 đạt 13,13 tỷ USD, tăng 27,3% (tương ứng tăng 2,82 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 10/2019.

Trị giá xuất khẩu kỳ 2 tháng 10/2019 biến động tăng so với kỳ 1 tháng 10/2019 ở một số nhóm hàng sau: điện thoại các loại và linh kiện tăng 595triệu USD, tương ứng tăng 26,6%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 496 triệu USD, tương ứng tăng 34,5%; giày dép tăng 264 triệu USD,  tương ứng tăng 41,7%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 232 triệu USD, tương ứng tăng 31,6%...

Như vậy, tính đến hết tháng 10 năm 2019, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 218,82 tỷ USD, tăng 8,3%  tương ứng tăng 16,7 tỷ USD so với 10 tháng/2018.

Biểu đồ 1: Trị giá xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất 10 tháng/2019 so với cùng kỳ năm 2018

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 10/2019 đạt 8,9 tỷ USD, tăng 27,7%, tương ứng tăng 1,93 tỷ USD so với kỳ 1 tháng 10/2019, qua đó nâng tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa trong 10 tháng năm 2019 của nhóm các doanh nghiệp này lên 149,83 tỷ USD, tăng 4,8% (tương ứng tăng 6,93 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 68,5% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu:

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 10/2019 đạt 11,61 tỷ USD, tăng 8,6% (tương ứng tăng 923 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 10/2019.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 10/2019 tăng so với kỳ 1 tháng 10/2019 chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 253 triệu USD, tương ứng tăng 17,4%; xăng dầu các loại tăng 250 triệu USD, tương ứng tăng 130,6%;%; than các loại tăng 115 triệu USD, tương ứng tăng 110,4%; ngô tăng 91 triệu USD, tương ứng tăng 104%...

Như vậy, tính đến hết tháng 10/2019, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 209,81 tỷ USD, tăng 7,7% (tương ứng tăng 15 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018.

Biểu đồ 2: Trị giá nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất trong 10 tháng/2019 so với cùng kỳ năm 2018

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 6,32 tỷ USD, tăng 3,6% (tương ứng tăng 219 triệu USD) so với kỳ 1 tháng 10/2019, qua đó nâng tổng trị giá nhập khẩu trong 10 tháng năm 2019 của nhóm các do​anh nghiệp này lên 121,30 tỷ USD, tăng 3,7% (tương ứng tăng 4,3 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018, chiếm 57,8% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Dự kiến Bài Phân tích Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 11 năm 2019 sẽ được phổ biến từ ngày 20/11/2019.

Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 10/2019 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 10 tháng/2019 đạt 428,63 tỷ USD, tăng 8%, tương ứng tăng 31,7 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2018.

0907036096