Giấy chứng nhận xuất xứ và chính sách đối với mặt hàng máy in

Công văn số 6777/TCHQ-GSQL ngày 21/10/2020 của Tổng cục hải quan về việc Giấy chứng nhận xuất xứ và chính sách đối với mặt hàng máy in.
Hàng hóa nhập khẩu là thiết bị in phải được Bộ Thông tin và truyền thông cấp phép theo quy định tại điều 27 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/06/2014 (được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018) quy định về hoạt động in và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 quy định chi tiết về một số điều luật của Luật quản lý ngoại thương. 

Mặt hàng máy in "Không" thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ thông tin và truyền thông, do vậy không phải thực hiển kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu.

Tải tệp nội dung toàn văn bản: cv67772020tchq-4250.PDF

0907036096