6654/TCHQ-CNTT ngày 15/10/2020

Căn cứ theo công văn thông báo số 1880/BVTV-VP ngày 21/9/2020 của Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia dự kiến từ ngày 01/10/2020 đối với quy trình cấp Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu qua cổng thông tin một cửa quốc gia (đính kèm), Tổng cục Hải quan đã trao đổi với đầu mối của Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và thống nhất thời điểm dự kiến chính thức triển khai thủ tục trên qua cổng thông tin một cửa quốc gia vào ngày 17/10/2020. Tổng cục Hải quan thông báo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

Kể từ ngày 17/10/2020 thủ tục cấp Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật nhập khẩu, kiếm tra nhà nước về an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu sẽ triển khai trên phạm vi toàn quốc thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Thủ tục nhập khẩu thức ăn thủy sản:  https://billcompany.vn/thu-tuc-nhap-khau-thuc-an-thuy-san

Thủ tục nhập khẩu thức ăn chăn nuôi: https://billcompany.vn/thu-tuc-nhap-khau-thuc-an-chan-nuoi

Tải tệp nội dung toàn văn bản: cv6654-tchq-cntt-9462.pdf

0907036096